Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

17/10/07

Σαρωτικοί έλεγχοι ΦΠΑ στην Αργολίδα

Ειδικό συνεργείο προληπτικού ελέγχου συγκροτεί το υπουργείο Οικονομικών στην Αργολίδα. Το Ειδικό Συνεργείο θα είναι αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ.: Ναυπλίου, Άργους και Κρανιδίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου. Οι εντατικοί έλεγχοι – σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος για τα δημόσια έσοδα υφυπουργός Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας – ξεκινούν από αύριο.
Οι ελεγκτές θα ζητούν από τους καταναλωτές, τις αποδείξεις των αγορών τους, καθώς θα βγαίνουν από τα καταστήματα και εάν δεν επιδείξουν την απόδειξη, τότε θα κάνουν έφοδο στο κατάστημα για περαιτέρω έλεγχο.
Τα συνεργεία συγκροτούνται με υπαλλήλους των εφοριών και με βάση τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην απόφαση θα ζητούν από τους καταναλωτές τις αποδείξεις για τις αγορές που έχουν πραγματοποιήσει. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν πάρει αποδείξεις ο έλεγχος θα επεκτείνεται στο κατάστημα από το οποίο έγινε η αγορά. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις μη απόδοσης ΦΠΑ ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων θα συντάσσεται ειδικό φύλλο ελέγχου το οποίο στη συνέχεια θα αποστέλλεται στην εφορία του φορολογούμενου για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Η απόφαση
Σύμφωνα με την απόφαση, έργο των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), του ν.2238/1994 και του ν.2859/2000.
Στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα μετέχουν εφοριακοί υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ως Συντονιστές – Επόπτες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου και Αναπληρωτές αυτών ορίζονται Οικονομικοί Επιθεωρητές, Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Προϊστάμενοι Δ.Ο.Υ., Υποδιευθυντές Δ.Ο.Υ. και Προϊστάμενοι Τμημάτων Δ.Ο.Υ..
Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα ενημερώνονται με ευθύνη του Συντονιστή – Επόπτη κάθε συνεργείου και θα είναι στη διάθεσή του για τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του Συντονιστή – Επόπτη του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου από επιμέρους διμελή ή τριμελή ή τετραμελή κατά την κρίση του Συντονιστή Επόπτη συνεργεία, τρεις φορές την εβδομάδα και σε ημέρες, ώρες και περιοχή που θα ορίζονται με την εντολή ελέγχου. Σε κάθε Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου, ορίζεται ένας (1) Συντονιστής Επόπτης και ο Αναπληρωτής του, εκ των οποίων ο ένας θα υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. που έχει έδρα το Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου.
Κάθε εβδομάδα θα γίνεται ανασύνθεση των επιμέρους συνεργείων και εναλλαγή των συμμετεχόντων σ’ αυτά υπαλλήλων.
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση των Συντονιστών – Εποπτών και των Αναπληρωτών τους οι οποίοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό να βρίσκονται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου κατά την έναρξη και τη διάρκεια του ελέγχου και να επιθεωρούν τους διενεργούμενους ελέγχους σ’ όλη τη διάρκειά τους με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο. Μετά το πέρας του ελέγχου κάθε συνεργείο θα παραδίδει στο Συντονιστή – Επόπτη κατάσταση για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Ο Συντονιστής – Επόπτης θα διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου τις καταστάσεις των επιμέρους συνεργείων προκειμένου να καταχωρηθούν άμεσα σε ειδική φόρμα παρακολούθησης αποτελεσμάτων ελέγχου των συνεργείων, που θα βρίσκεται στο site της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.59.100 στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου.
Η ευθύνη του συντονισμού, των διαδικασιών του χρόνου και του τρόπου λειτουργίας των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, ανατίθεται στη Δ/νση Ελέγχου του Υπουργειου Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών θα συντάσσουν Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) εις τριπλούν, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη του κάθε συνεργείου (υπογραφή και ονοματεπώνυμο υποχρεωτικά) και θα επιδίδεται στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης, ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή του.
Τα επιμέρους συνεργεία, για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών, θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου, εις τριπλούν, οι οποίες θα υπογράφονται από τους υπαλλήλους και από τον Αναπληρωτή Συντονιστή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου, και θα θεωρούνται από τον Συντονιστή – Επόπτη. Τα δύο αντίτυπα των εκθέσεων αυτών θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του επιτηδευματία και το τρίτο θα παραμένει στο αρχείο του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου που θα διαφυλάσσεται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου.
Οι ιδιώτες – συναλλασσόμενοι με τους επιτηδευματίες επιδεικνύουν τα φορολογικά στοιχεία της συναλλαγής και συνεργάζονται με τα συνεργεία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου .
Τα πρωτότυπα των εντολών ελέγχου που εκδίδονται και παραδίδονται από τους Συντονιστές – Επόπτες πρός τα επιμέρους συνεργεία, επιστρέφονται σ’ αυτούς μετά το πέρας των ελέγχων με ευθύνη του Προϊσταμένου του κάθε επιμέρους συνεργείου.
Τα καταστήματα των Δ.Ο.Υ., τα οποία ορίζονται ως έδρες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, θα βρίσκονται ανοικτά κατά τις ημέρες και ώρες του ελέγχου για την εξυπηρέτηση των συνεργείων, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.
Οι Συντονιστές – Επόπτες, οι Αναπληρωτές τους και οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση της απόφασης αυτής δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εκκαθαριστές της αποζημίωσης των ανωτέρω δικαιούχων ορίζονται οι Συντονιστές - Επόπτες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου.
Η πληρωμή των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 23120 και ΚΑΕ 0511 και 0515 του οικονομικού έτους 2007. Για τους παραπάνω ελέγχους συγκροτούνται τα ακόλουθα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου που λειτουργούν μέσα στα όρια των χωρικών αρμοδιοτήτων των παρακάτω Δ.Ο.Υ. και διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και νομικής μορφής.

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ