Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

30/4/09

Αφαίρεσαν το νερό από τον ενιαίο σύνδεσμο και τον μετέτρεψαν σε φορέα σκουπιδιών

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) θα ονομάζεται πλέον ο «Ενιαίος Σύνδεσμος διαχείρισης υδατίνων πόρων και απορριμμάτων».
Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αργολίδας θα έχει ως σκοπό τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων διενεργείται με ευθύνη του.
Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Σ.Α.) και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, θα αποβλέπει ο Φορέας Διαχείρισης στην υλοποίηση των κατευθύνσεων, μέτρων, όρων και διαδικασιών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ή να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να εξασφαλίζεται έτσι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα σκοπός και αντικείμενο του Φορέας Διαχείρισης είναι η υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κατά το μέρος που αυτό αναφέρεται στο νομό Αργολίδας. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους και τις δράσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων.
Όλες οι αναφερόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες, σχετικές με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως:
α) Η «διαχείριση»: η συλλογή, η μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
β) Η «διάθεση»: κάθε εργασία που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΥ.Α (εργασίες διάθεσης) της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909Β'/22-12-2003).
γ) Η «αξιοποίηση»: κάθε εργασία ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα, που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΥ.Β (εργασίες αξιοποίησης) της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003.
δ) Η «επεξεργασία»: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους ή και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση υλικών ή ενέργειας.
ε) Η «μεταφόρτωση»: οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή χώρους συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεση τους (στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης) και
στ) η «προσωρινή αποθήκευση»: η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.
Η επιλογή των χώρων απόθεσης, προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης επεξεργασίας και αξιοποίηση γίνεται από τον Σύνδεσμο.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και αρχές για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003. Ειδικότερα:
1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον. Ειδικότερα, λαμβάνονται μέτρα ώστε:
α) να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα καθώς και την εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη.
β) να μην προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές.
γ) να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον (όπως αρχαιολογικοί χώροι, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ευαίσθητα οικοσυστήματα).
2. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
α. Την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
β. Την αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων.
γ. Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το δυνατόν, να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό.
δ) Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον.
Η επίτευξη των στόχων και η υλοποίηση των αρχών των προηγούμενων παραγράφων, γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Επίσης, ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. έχει τους παρακάτω σκοπούς:
α)Διαχειρίζεται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όπως: Απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου και φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών. Τα απόβλητα από τη γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων. Τα απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων, καθώς και πολτού χαρτιών και χαρτονιών. Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων. Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβανομένου χώματος εξορυγμένου από μολυσμένες περιοχές). Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων και ζώων. Απόβλητα από τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων υδάτων εκτός σημείου παραγωγής και υδάτων βιομηχανικής χρήσεως καθώς και Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα).
β) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τους ανωτέρω σκοπούς,
γ) Εκδίδει κανονισμούς για τη λειτουργία του και τους σκοπούς του.
δ) Συνεργάζεται με άλλους συνδέσμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και εκτός Περιφέρειας για θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του, αλλά και για θέματα τιμολογιακής πολιτικής.
ε) Εντός διετίας από την ίδρυση του, εκπονεί επιχειρησιακό σχέδιο 4ετούς διάρκειας.
Πόροι του Φορέας Διαχείρισης θα είναι:
α) Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τρίτους. Η ετήσια εισφορά με βάση την ιδρυτική συστατική πράξη είχε καθοριστεί ως ακολούθως: «Η ετήσια εισφορά που θα καταβάλει κάθε μέλος του οριζόμενη σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές ανά κάτοικο αυξανομένη κατά 6% από χρόνο σε χρόνο».
β) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα και Οργανισμοί.
γ) Έσοδα από την δική τους περιουσία, καθώς και από συμμετοχή τους σε προγράμματα.
δ) Έσοδα και πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του ν. 2939/2001.
ε) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των ΟΤΑ ή λοιπών πελατών κ.ο.κ.
Διάρκεια: Η χρονικά διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε είκοσι έτη από την ίδρυση του (η οποία έγινε την 3-4-2001).
Το ερώτημα που μπαίνει είναι ποιος θα διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους, αφού προς το παρόν δεν υπάρχει άλλος φορέας διαχείρισης. Στην περίπτωση που θα θεσμοθετηθεί νέος φορέας διαχείρισης υδάτινων πόρων, πράγμα το οποίο και αναμένεται, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν τελικά επικρατήσει η άποψη περί συμμετοχής ιδιωτών στον φορέα καθώς και του ποσοστού συμμετοχής των. Το ότι ήδη οι πληροφορίες αναφέρονται περί φορέα και όχι συνδέσμου διαχείρισης, δημιουργούν ποικίλα ερωτηματικά.

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ