Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

8/7/10

Αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβαίνουν τους κανόνες λειτουργίας των πεζοδρόμων στο Άργος

Αυστηρές κυρώσεις ακόμα και για παράνομα παρκαρισμένα ποδήλατα επάνω στους πεζόδρομους προβλέπει ο νέος κανονισμός του Δήμου Άργους, μόνο που για να εφαρμοστεί θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, όπως συγκεκριμένος ειδικός χώρος για την στάθμευση ποδηλάτων, απομάκρυνση όλων των υπαρχόντων παράνομων κατασκευών, από πλατείες, πεζοδρόμους και πεζοδρόμια. Περιορισμός του χώρου των περιπτέρων ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση των πεζών η την ορατότητα των οδηγών κλπ, διαφορετικά θα είναι απλά ένας ακόμα κανονισμός που δεν θα εφαρμοστεί, όπως συνέβη και με τον προηγούμενο.
Περιπτώσεις επισκευής ή ανέγερσης οικοδομών

Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση - επισκευή ή ανέγερση, απαιτείται οικοδομική Άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίζουν στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, βεβαίωση του Δήμου για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από το Δήμο για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν, ώστε να χρησιμεύσει σε περίπτωση φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού του πεζοδρόμου στην προηγούμενη κατάσταση από το Δήμο, εφ' όσον ο

ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών μετά από σχετική πρόσκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία.

Προκειμένης της ανέγερσης νέας οικοδομής ή κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικό μέσο κατά τις ώρες 07:30 έως 14:30, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η κίνηση ερπυστριοφόρου μηχανήματος. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες, μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών, για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού (χώματα - λάσπες - μπάζα - υπολείμματα σκυροδέματος κ.λ.π.).

Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής, θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50 μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2,50 μ από τη στάθμη της οδού, με αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό. Το είδος του υλικού αυτού μπορεί να καθορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό.

Όταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής φθάσουν στο στάδιο περαιώσεως του φέροντος Οργανισμού του ισογείου και της πλάκας της οροφής του, τότε το περίφραγμα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωμα από τυχόν φθορές, θα τοποθετείται ικρίωμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από το Κοινό όλου του πλάτους της οδού, μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το ικρίωμα αυτό θα επενδύεται από ύψους τουλάχιστον 2,50 μ με το ανωτέρω υλικό, ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών να μην ρυπαίνεται το οδόστρωμα.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος για τη σύνδεση κτηρίων με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια, είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.Κυρώσεις και άλλα μέτρα

Σε περίπτωση παραβίασης της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων (των πεζοδρόμων και πλατειών) θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1828/03-01-1989 με Απόφαση του Δημάρχου, οπότε θα καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου και χρηματικό πρόστιμο τριπλάσιο εκτός του αναλογούν Τέλους, ανεξάρτητα από το χρόνο της αυθαίρετης χρήσης. Σε περίπτωση υποτροπής κατά την οποία θα έχουν βεβαιωθεί τρεις παραβάσεις σε βάρος καταστηματάρχη, η Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την ανάκληση της άδειας παραχώρησης του χώρου Κοινής χρήσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης των χώρων που αφορά ο παρών κανονισμός, στους παραβάτες θα επιβάλλονται, οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, ποινές (άρθρο 26 παρ. 9 Ν. 1828/03-01-1989, Ν. 1650/86 άρθρο 30 κ.λ.π.) και οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου κυρώσεις.

Τα σταθμευμένα παράνομα δίκυκλα (μοτοποδήλατα και ποδήλατα) θα αποσύρονται από την Υπηρεσία του Δήμου και στους κατόχους των θα επιβάλλεται πρόστιμο καθώς και η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους.

Στους ιδιοκτήτες οχημάτων που σταθμεύουν παράνομα στους πεζόδρομους και πλατείες ή προβαίνουν σε άλλες παραβάσεις του κανονισμού, θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το Νόμο πρόστιμα και θα καταμηνύονται για τις ποινικές συνέπειες.

Για κάθε προξενούμενη, στους πεζόδρομους - πλατείες και τα διάφορα στοιχεία τους, φθορά, θα συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σχετικό Πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Τέλος για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Κάθε άλλη Απόφαση, όσο αφορά στη λειτουργία των αναφερομένων πεζόδρομων και πλατειών, παύει να ισχύει με την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ